بررسی عوامل مؤثر بر قیمت آثار تجسمی مبادله‌شده در 10 گالری منتخب شهر تهران (نمونه‌پژوهی آثار نقاشی و حجم)
بررسی عوامل مؤثر بر قیمت آثار تجسمی مبادله‌شده در 10 گالری منتخب شهر تهران (نمونه‌پژوهی آثار نقاشی و حجم)

تبسم توکلی؛ هما موذن جمشیدی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2017.100546.0

چکیده
  در این پژوهش سنجش میزان تأثیرگذاری ویژگی‌های غیر‌‌بازاری آثار تجسمی بر قیمت مبادلات آثار، با روش رگرسیون هدانیک انجام شده است. حوزه و محدودۀ این پژوهش بازار‌‌ اولیه‌‌ هنرهای تجسمی، یعنی گالری‌ها، ...  بیشتر