طراحی و ارزش‌گذاری صکوک جامعه مدار برای احیای بافت‌های فرسوده شهری (موردمطالعه: محله همت‌آباد اصفهان)
طراحی و ارزش‌گذاری صکوک جامعه مدار برای احیای بافت‌های فرسوده شهری (موردمطالعه: محله همت‌آباد اصفهان)

میترا نوع پرست؛ مهدی طغیانی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 119-143

http://dx.doi.org/10.22108/ue.2016.22107

چکیده
  فرسودگی بافت‌های شهری بازتابی از کاستی‌ها و نارسائی‌هایی مانند کمبود خدمات و زیرساخت‌های شهری، شبکه‌ها و معابر ناموزون، مشکلات زیست‌محیطی و... است. مسئله تأمین مالی احیای این بافت‌ها با توجه به فقر ...  بیشتر