ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر با رویکرد استراتژی توسعة شهری
ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر با رویکرد استراتژی توسعة شهری

رزیتا مویدفر؛ زهرا جمشیدیان؛ شکوفه فرهمند

دوره 3، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 97-118

https://doi.org/10.22108/ue.2019.115880.1107

چکیده
  اسکان غیررسمی یکی از پیامدهای گسترش شهرها است که پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به همراه دارد. انتخاب روش مناسب مدیریت شهری برای بهبود شرایط بافت آن، امر مهمی است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین ...  بیشتر