اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بابک صفاری

استادیار دانشگاه اصفهان - اقتصاد شهری و منطقه‌ای

ase.ui.ac.ir/b_saffari
b_saffariase.ui.ac.ir

سردبیر

نعمت الله اکبری

استاد دانشگاه اصفهان – اقتصاد شهری و منطقه‌ای و توسعه و برنامه‌ریزی

ase.ui.ac.ir/n_akbari
n_akbariase.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی زنگی آبادی

دانشیار دانشگاه اصفهان – جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

geo.ui.ac.ir/a.zangiabadi
a.zangiabadigeo.ui.ac.ir

محسن رنانی

استاد دانشگاه اصفهان – اقتصاد بخش عمومی

ase.ui.ac.ir/renani
renaniase.ui.ac.ir

علیمراد شریفی

دانشیار دانشگاه اصفهان – اقتصاد انرژی

ase.ui.ac.ir/alimorad
alimoradase.ui.ac.ir

جعفر قادری

دانشیار دانشگاه شیراز – اقتصاد شهری و منطقه‌ای

shirazu.ac.ir/faculty/home/ghaderi
jghaderirose.shirazu.ac.ir

شکوفه فرهمند

علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

sh.farahmandase.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی عسگری

دانشیار دانشگاه یورک کانادا - مدیریت فوریت ها و فجایع

www.yorku.ca/asgary/
asgaryyorku.ca

کارشناس نشریه

زهرا ظهرابی

دانشگاه اصفهان

ueres.ui.ac.ir
03137934335