دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 0-0 
2. بررسی و تحلیل اثر سیاست‌های مالیاتی بر رشد شهر‌نشینی در اقتصاد ایران

صفحه 19-36

10.22108/ue.2017.101135.1006

نعمت اله اکبری؛ مصطفی مبینی دهکردی؛ علیرضا کمالیان؛ سلمان قاراخانی