بر اساس نویسندگان

آ

 • آروین، محمود [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقایی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • آقایاری هیر، توکل [1] استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • آقا داوود، سید رسول [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.
 • آل عمران، سید علی [1] دکتری اقتصاد، گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

ا

ب

 • بابایی، مهناز [1]
 • بابایی، مهناز [1] دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تهران، قم، ایران
 • بیدرام، رسول [1] استادیار، گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان،ایران
 • بذرافکن، شهرام [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بهبودی، داود [1] استاد، گروه توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • بهبودی، داود [1] دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

پ

 • پناهی، حسین [1] استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • پناهی، حسین [1] استاد، گروه توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

ت

 • توکلی، تبسم [1] کارشناسی‌ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر، گروه اقتصاد و کارآفرینی هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

ج

 • جمشیدیان، زهرا [1] کارشناس ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ح

 • حاتمی نژاد، حسین [1] دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حیدری، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

خ

د

 • داروور، دیانا [1] کارشناسی‌ارشد، گروه اقتصاد شهری، دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • دل انگیزان، سهراب [1] دانشیار بخش اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • دهقان شبانی، زهرا [1] استادیار بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • دهقان شبانی، زهرا [1] استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

ذ

ر

 • رضایی گرگانی، امیررضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، مؤسسۀ آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران
 • رنجبریان، بهرام [1] استاد تمام، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ز

 • زاهدی، محمد [1] دانشجوی دوره دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

س

 • سامتی، مرتضی [1] استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سعید مهدوی، سپیده [1] کارشناس‌ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ش

 • شاملو، باقر [1] دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شاهی، عارف [1] کارشناسی‌ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • شیرافکن، مهدی [1] دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • شیرافکن، مهدی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.
 • شریفی رنانی، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه اقتصاد شهری، دانشکدۀ اقتصاد و کارآفرینی هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
 • شریف زادگان، محمد حسین [1] گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شکیبایی، علیرضا [1] دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • شهریاری فهلیانی، مریم [1] کارشناس ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ص

ط

ظ

 • ظفری، سعید [1] دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ع

 • عبدالباقی، عبدالمجید [1] استادیار، دانشکدۀ صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • علیزاده، محمد [1] استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
 • عمادزاده، مصطفی [1] استاد تمام، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

غ

ف

ق

ک

گ

 • گل خندان، ابوالقاسم [1] دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

م

ن

و

 • وفائی، الهام [1] دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ی

 • یارمحمدیان، ناصر [1] استادیار، گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشکده پ‍ژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران