انتخاب مسکن براساس رابطه جایگزینی بین ویژگی‌های مکان(موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با‌استفاده از روش انتخاب تجربی ازدیدگاه خانوار‌‌مالک‌نشین در‌ شهر اصفهان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه هنر،اصفهان،ایران

2 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

برنامه ریزی مناسب برای انتخاب مکان احداث واحدهای مسکونی توسط مدیران شهری، شرکت‌های ساخت و ساز مسکن و سازمان‌های مربوط به املاک و اراضی شهری، مستلزم شناخت ترجیحات خانوارهای مالک نشین در این حوزه است. دراین پژوهش، هدف ، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت مسکن و مکان مسکونی و میزان اثرگذاری هر کدام از این عوامل بر احتمال انتخاب می‌باشد. بدین منظور از روش ارزشگذاری انتخاب تجربی(CEM) استفاده گردید و برای ارزش‌های مورد نظر بر پایه نظریه مطلوبیت تصادفی (RUT)از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله‌ای(MNL)، استفاده و به صورت تصادفی از 300 خانوار در شهر اصفهان، نمونه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های انتخاب تجربی و مصاحبه رودر‌رو جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار EXCEL و STATA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند اثر نهایی متغیر افزایش امکانات و تسهیلات محیطی و خارج از فضای داخلی مسکن، بیشترین تأثیر رادر احتمال انتخاب مسکن دارد و بعد از آن، متغیر اندازه در انتخاب مسکن بسیار تاثیر گذار است. براساس یافته‌های این تحقیق مشخص شد که رفتار و ترجیحات خانوارهای مختلف، عمدتا با اولویت دادن به شاخصهای مکان(موقعیت)مسکونی بود که در برنامه ریزی های شهری بسیار حائز اهمیت می تواند باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Housing choice based on the trade-off between residential location characteristics and housing quality using choice experiment method from homeowner’s household viewpoint in Isfahan

نویسندگان [English]

  • S.mohamadReza Miralaei 1
  • mahmood mohamadi 2
  • morteza sameti 3
1 Ph.d student Art University of Isfahan
2 Assistant professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor, Faculty of Administrative Science and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Appropriate planning for choosing the location of residential units by urban managers, housing construction companies, and urban and rural property organizations involves understanding the preferences of the homeowner's households in this area. The purpose of this paper is to investigate the factors affecting the choice of house quality and residential location and the extent of the impact of each of these factors on the probability of choice. Choice Experiment Method (CEM) was used to determine the factors influencing housing choice and valuation of housing features. To this end, the desired values were used based on Random Utility Theory (RUT) of a discrete Multinomial Logit Model (MNL) and randomly selected from 300 households in Isfahan city. The data were collected using questionnaires of empirical and face-to-face interviews and analyzed using EXCEL and STATA software. The results showed that the final effect of the variable of increasing the facilities and facilities outside the interior of the home has the greatest impact on the choice of housing, and then the size variable in the choice of housing is very influential. Based on the findings of this study, it was found that the preferences of different households, mainly by prioritizing residential location indicators in contrast to the house quality, could be very important in urban planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential location
  • House quality
  • Random utility theory
  • multinomial logit model
  • choice experiment method
  • Isfahan city