دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. بررسی همگرایی هزینة خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22108/ue.2019.107717.1040

سارا معصوم زاده؛ مهدی شیرافکن